Opravný daňový doklad

Opravný daňový doklad Opravný daňový doklad nahradil dříve používané termíny vrubopis a dobropis. Opravný daňový doklad (dle § 45 zákona o DPH) vystavuje […]

Nadměrný odpočet DPH

Nadměrný odpočet DPH Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, určuje nadměrný odpočet DPH jako daňovou povinnost, kdy […]

Jednotný správní doklad

Jednotný správní doklad Jednotný správní doklad, neboli JSD, je formulář, na kterém celnice vyměří clo a DPH při dovozu zboží […]

Souhrnné hlášení

Řada plátců DPH má kromě povinnosti podat samotné přiznání k DPH také povinnost podat i souhrnné hlášení. Zjednodušeně můžeme říci, […]

Intrastat

Intrastat Intrastat je povinný systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi zeměmi Evropské unie. Vykazovat data pro Intrastat […]

Optimalizace daňové povinnosti

Optimalizace daňové povinnosti – soubor postupů jejíž cílem je legální (zákonné) snížení daňové povinnosti. Například prostřednictvím výběru vhodné formy podnikání, […]

Poplatník daně

Poplatník daně – je osoba (daňový subjekt), jejíž majetek nebo příjmy jsou předmětem daně. Např. u daně z příjmů fyzických osob […]

OSVČ

OSVČ osoba samostatně výdělečně činná je osoba, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti pokud […]

Odpisy

Odpisy jsou účetním vyjádřením úbytku hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladů účetní jednotky. Odpisy se zaúčtovávají postupně, tzn. […]