Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty neboli výsledovka slouží jako ukazatel hospodářského výsledku, kterého společnost dosáhla za sledované a minulé období (vztahuje […]

Rozvaha

Rozvaha je přehled o aktivech a pasivech společnosti k určitému okamžiku. Sestavuje se na základě informací z účetnictví. Účetnictví sleduje […]

Účetní deník

Účetní deník je hlavní knihou pro vedení účetnictví. Je určen k zápisu jednotlivých účetních případů, které jsou v deníku rozděleny […]

Peněžní deník

Peněžní deník je základním pilířem daňové evidence a jde o hlavní účetní knihu, ve které se průkazně evidují příjmy a […]

Výroční zpráva

Výroční zpráva – výroční zprávu povinně zhotovují účetní jednotky, které mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Cílem výroční zprávy je […]

Účetní závěrka

Účetní závěrka Účetní závěrka představuje soubor finančních výkazů, které je účetní jednotka povina sestavit k rozvahovému dni. Finanční výkazy podávají informaci […]

Inventarizace

Inventarizace – slouží k ověření faktického a účetního stavu majetku a závazků společnosti a jejich ocenění. Taxprom s.r.o. nabízí vedení účetnictví, […]

Účetní uzávěrka

Je proces který se provádí po ukončení účetního období. Jeho hlavním cílem je zkontrolovat správnost účtování v průběhu roku, inventarizace, […]

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví – slouží pro rozhodování managementu – pomáhá pro stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů a pro finanční řízení podniku. […]

Jednoduché účetnictví

Jednoduché účetnictví představovalo do roku 2004 totéž co dnes daňová evidence. Jednoduché účetnictví se plnohodnotně vrátilo do zákona č. 563/1991 […]