Přenesení daňové povinnosti (reverse charge)

Režim reverse charge přenáší povinnost přiznat a zaplatit DPH z dodavatele na odběratele (§ 92a až § 92e zákona o DPH). Tento režim platí od 1. dubna 2011 v případě zdanitelných plnění týkajících se dodání zlata, šrotu a odpadu a při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Od 1. ledna 2012 platí režim reverse charge také pro poskytnutí stavebních a montážních prací.

V praxi to znamená, že dodavatel vystaví nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění daňový doklad bez vyčíslené DPH. Místo ní bude na dokladu informace o sazbě DPH a povinnosti odběratele doplnit a přiznat DPH. Odběratel musí na přijatém daňovém dokladu výši daně doplnit a odpovídá za správné přiřazení sazby daně i za její výpočet.

Toto plnění vstupuje na zvláštní řádky řádného přiznání k DPH podle data uskutečnění zdanitelného plnění, a to jak u dodavatele, tak odběratele. Kvůli odlišným pravidlům, než na jakých je postavený obecný systém DPH, musí dodavatel i odběratel pro daňové účely vést zvláštní přehled zdanitelných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti a výpis z této evidence přikládat jako přílohu přiznání k DPH.

Po doplnění DPH může odběratel DPH zase odečíst, tedy uplatnit odpočet DPH na vstupu, a to ve stejném přiznání, ve kterém DPH přiznal. Nemusí pro uplatnění odpočtu čekat až na doručení daňového dokladu.

Plátce daně z přidané hodnoty – DPH – osoba povinná k dani, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Viz § 6 Zákona o DPH

Kontaktujte nás

Potřebujete pomoc s vedením účetnictví? Neváhejte nás kontaktovat s nezávaznou poptávkou. Pracujeme tak, abyste se mohli věnovat pouze svému podnikání a ostatní starosti s účetnictvím si převezmeme my.

Další účetní pojmy