Stravenky-vs.-Stravenkový-paušál

Od roku 2021 se nabízí zaměstnavatelům další možnost jak přispět zaměstnancům na stravování. Kromě klasických stravenek a poskytování dotovaných obědů ve firemních kantýnách je tu varianta uplatnění tzv. stravenkového paušálu. Myšlenka „zbavení se papírků“ a administrativy s tím spojené je dobrá, ale je potřeba zvážit zda přechod ze stravenek na stravenkový paušál je skutečně tak výhodný, jak bylo v médiích prezentováno.

Jedná se o dva různé přístupy k podpoře stravování a z čehož vyplývají i daňové rozdíly. Jeden z hlavních rozdílů je, že stravenka je v jakékoliv výši u zaměstnance osvobozena od daně z příjmů a odvodů pojistného. Stravenkový paušál ovšem takové osvobození nemá a je osvobozen pouze do výše zákonného limitu.

Naopak stravenkový paušál je z pohledu zaměstnavatele daňově uznatelný v jakékoliv výši a naopak stravenka jen do výše zákonného limitu.

Rozdíl je také v tom, od kterého okamžiku vzniká nárok na poskytnutí příspěvku na stravování. U stravenky je to po odpracování 3 hodin a váže se na zaměstnance nikoliv pracovní směnu. Naopak u stravenkového paušálu vzniká nárok až po odpracování jedné směny dle zákoníku práce. Zde vzniká problém s definicí jedné směny - může vzniknout problém u jednatelů, členů představenstva, DPP, DPČ, práce na homeoffice, atd.

Z pohledu zaměstnavatele může být největší problém, při uplatnění stravenkového paušálu, prokázat, co je jedna směna a jestli byla skutečně odpracována. Tento aspekt je v současné době ještě nevyřešený a čas ukáže, jakým způsobem bude toto ze strany FÚ kontrolováno.

Finanční správa deklaruje, že nebude kontrolovat, za co byl paušál skutečně na straně zaměstnance utracen (ani nevím, jak by to chtěli kontrolovat), ale bude postihovat situace, kdy dojde k závěru, že stravenkový paušál nahradil mzdu. Nedoporučuji tedy například snižit mzdu a toto snížení „dorovnat“ stravenkovým paušálem.

Níže uvádím příklad, jak se chová stravenka a stravenkový paušál

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům stravenku ve výši 137 Kč. Záměrně zvolím tuto hodnotu stravenky, která z pohledu daňové uznatelnosti představuje maximalizaci daňového zvýhodnění, aby se ukázal rozdíl mezi stravenkou a stravenkovým paušálem.

Příklad 1: Zaměstnavatel zaměstnanci poskytuje stravenky v hodnotě 137Kč. Z této hodnoty strhne zaměstnanci 45% (61,4Kč) a zbývajících 55% (75,6 Kč) zaměstnanec obdrží jako čístý příspěvek na stravování. 75,6 je tedy limitní hodnota, kterou zaměstnavetel uplatní jako daňově uznatelný náklad. Pokud tento model převedeme do stravenkového paušálu, tak se v podstatě nic neděje, zaměstnanci se do výplaty přidá částka 75,6 Kč a to je vše. Je to příjem v čistém, takže nepodléhá dani ani odvodům na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.

Příklad 2: Výše uvedený příklad trochu upravíme o stále více se rozšiřující praxi, že zaměstnavatel poskytne zaměstnancům stravenku, ale už jim nic nestrhává, jako firemní benefit. Tuto nestrhávanou hodnotu ve výši 45% si zaměstnavatel dává do nedaňových nákladů. Zaměstnanec v případě poskytování stravenky dostává plných 137 korun v čistém a celý tento příjem je osvobozen od daně z příjmů i odvodů pojistného. Toto schéma ovšem neplatí u stravenkového paušálu. Jak jsem uvedl výše stravenkový paušál je osvobozen od daně a odvodů na straně zaměstnance pouze do výše zákonného limitu (75,6 Kč pro 2021). Pokud tedy zaměstnanci poskytneme stravenkový paušál ve výši 137 Kč, tak celá tato hodnota je na straně zaměstnavatele daňovým nákladem, ale částka nad uvedený limit (tedy v tomto případě 61,4 Kč) je považována jako navýšení zdanitelného příjmu a podléhá dani z příjmů a odvodům na pojistné.

Analogicky se dá použít příklad, kdy zaměstnavatel dává zaměstnanci stravenku v hodnotě 90,- Kč a z této částky mu nic nestrhává, ale rozhodne se přejít na stravenkový paušál. Z pohledu zaměstnance je tedy osvobozen příjem do limitu 75,6 Kč a zbývajících 14,4 Kč bude podléhat dani z příjmů a odvodům na pojistné. Po zdanění tedy zaměstnanec  obdrží o více než 8 Kč v čistém méně než v případě, kdyby dostal stravenku.

Před zavedením stravenkového paušálu doporučuji zvážit pro a proti a ujasnit si, co je firemním cílem při poskytování příspěvku na stravování.

Kontaktovat