Souhrnné hlášení

Řada plátců DPH má kromě povinnosti podat samotné přiznání k DPH také povinnost podat i souhrnné hlášení. Zjednodušeně můžeme říci, […]

Intrastat

Intrastat Intrastat je povinný systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi zeměmi Evropské unie. Vykazovat data pro Intrastat […]

Optimalizace daňové povinnosti

Optimalizace daňové povinnosti – soubor postupů jejíž cílem je legální (zákonné) snížení daňové povinnosti. Například prostřednictvím výběru vhodné formy podnikání, […]

Poplatník daně

Poplatník daně – je osoba (daňový subjekt), jejíž majetek nebo příjmy jsou předmětem daně. Např. u daně z příjmů fyzických osob […]

OSVČ

OSVČ osoba samostatně výdělečně činná je osoba, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti pokud […]

Odpisy

Odpisy jsou účetním vyjádřením úbytku hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladů účetní jednotky. Odpisy se zaúčtovávají postupně, tzn. […]

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty neboli výsledovka slouží jako ukazatel hospodářského výsledku, kterého společnost dosáhla za sledované a minulé období (vztahuje […]

Rozvaha

Rozvaha je přehled o aktivech a pasivech společnosti k určitému okamžiku. Sestavuje se na základě informací z účetnictví. Účetnictví sleduje […]

Účetní deník

Účetní deník je hlavní knihou pro vedení účetnictví. Je určen k zápisu jednotlivých účetních případů, které jsou v deníku rozděleny […]

Peněžní deník

Peněžní deník je základním pilířem daňové evidence a jde o hlavní účetní knihu, ve které se průkazně evidují příjmy a […]