kontaktujte nás

Vláda připravila pro zaměstnavatele k udržení zaměstnanosti program Antivirus, který bude pro většinu z Vás použitelný a zajímavý.

Z možností, které jsou v rámci tohoto programu zmiňovány, se Vás, klientů naší daňové kanceláře týká režim B (Režim A se týká zaměstnanců v karanténě, nebo subjektů jimž je nařízením vlády zakázáno provozovat svoji činnost. V tomto textu se mu tedy nadále nevěnujeme), který zahrnuje následující příčiny omezující Vaše podnikání:

1) omezení dostupnosti vstupů nezbytných k činnosti (suroviny, služby) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 80% průměrného výdělku.

2) omezení poptávky po službách a výrobcích firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 60% průměrného výdělku.

Důležité předpoklady pro zařazení do některého z těchto režimů:

  • Zaměstnanec je buď mimo pracovní proces nebo je mu přidělena práce maximálně do výše úvazku odpovídajícího příslušné redukci výdělku.
  • Jedná se o zaměstnance v pracovním poměru (podpora se tedy nevztahuje na zaměstnance v rámci dohody o provedení práce ani na zaměstnance v rámci dohody o pracovní činnosti)
  • Zaměstnanec není ve výpovědní lhůtě ani se nejedná o poslední měsíc jeho pracovního poměru
  • Zaměstnanec musí mít sníženou mzdu – není možné žádat o podporu při zachování 100% mzdy

Program Antivirus je zatím spuštěn pro období od 12. března do 30. dubna 2020. Podpora činí 60% z vyplacených náhrad včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění (tedy ze superhrubé mzdy). Maximální částka podpory činí 29.000 Kč na jednoho zaměstnance.

Doporučení k tomu, jak byste měli postupovat:

1) Zvážit, zda splňujete podmínky pro čerpání podpory z programu Antivirus

2) Vybrat, který z výše uvedených režimů odpovídá Vaší situaci

3) Upravit výši mezd a pracovní rozsahy podle příslušného režimu

4) Zvážit, zda hodláte žádat o podporu již za měsíc březen

5) Informovat mě o výše uvedených skutečnostech

6) Vzhledem k tomu, že se žádosti o podporu budou vyřizovat pouze elektronicky, je nutné, aby měl zaměstnavatel zprovozněnou datovou schránku nebo měl uznávaný elektronický podpis. Pokud nemáte ani jednu možnost, je nutné zplnomocnit osobu, která tímto disponuje – nabízím k tomu svou datovou schránku.

Další postup – nejspíše budu připravovat já:

1) Datovou schránkou se odešle na místně příslušný Úřad práce návrh dohody o poskytování podpory – formulář k vyplnění a odeslání je na stránkách Úřadu práce

2) Po jejím schválení (je to otázka velmi krátké doby) bude dohoda zaslána stejným kanálem zpět zaměstnavateli. Pod číslem dohody bude pak možné žádat o proplacení podpory.

3) Po ukončení kalendářního měsíce, za který se podpora žádá, se vyplní formulář, který bude obsahovat rekapitulaci vyplacených mezd. Podmínkou žádosti je faktické vyplacení mezd a odvodů na SP a ZP.

V Brně dne 7. 4. 2020

Kontaktovat