Vedení účetnictví a daňová evidence Taxprom

To, jestli být nebo nebýt plátcem je pro řadu podnikatelů zásadní otázka nicméně odpověď je individuální a je těžké paušalizovat. Je možné se registrovat jako plátce DPH na základě vlastní žádosti (dobrovolně) nebo je registrace povinná ze zákona a na tuto druhou alternativu se zaměříme v tomto článku.

Povinnost registrace k DPH je upravena v §6 až 6e Zákona č. 235/2004 od dani z přidané hodnoty.

Asi nejčastějším důvodem k registraci je překročení kritického obratu a tím je 1.000.000,- Kč za posledních 12 bezprostředně předcházejících měsíců. Plátcem se osoba stane od 1. dne druhého měsíce po měsíci, v němž překročila obrat.

Mezi další důvody k registraci k DPH se řadí vstup do sdružení, ve kterém je jeden z členů plátcem DPH, dále pak dědic, který nabyl majetek po zemřelém plátci a pokračuje v ekonomické činnosti, nabytí majetku na základě rozhodnutí o privatizaci majetku. Ve všech těchto případech nezáleží na výši obratu, jedná se o zákonem stanovenou povinnost.

Je nutné upozornit na fakt, že v řadě případů se nemusíte stát přímo plátcem, ale pouze identifikovanou osobou. Případy, kdy se osoba povinná k dani stává identifikovanou osobou jsou uvedeny v §6g až 6l Zákona č. 235/2004 od dani z přidané hodnoty. Identifikovanou osobou se tedy osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku stává při přijetí služby, při dodání zboží s instalací nebo montáží, při dodání zboží soustavami nebo sítěmi od osoby neusazené v tuzemsku. Dále při pořizování zboží z jiného členského státu v částce převyšující 326.000,- Kč a při poskytnutí služby osobou usazenou v tuzemsku s místem plnění v jiném členském státě.

Je na místě zmínit rozdíl mezi plátcem daně a osobou identifikovanou k dani. Osoba identifikovaná k dani má omezené povinnosti a pro účely tuzemských plnění není považována za plátce DPH, tedy u tuzemských zdanitelných plnění nemá povinnost odvádět daň, ale také nemá nárok na odpočet.

Při registraci k DPH má osoba povinní k dani nárok na odpočet daně z plnění přijatých před datem registrace, pokud toto plnění přijala 12 měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem a zároveň je součástí jejího obchodního majetku.

Kontaktovat

Potřebujete pomoc s vedením účetnictví? Neváhejte nás kontaktovat s nezávaznou poptávkou. Pracujeme tak, abyste se mohli věnovat pouze svému podnikání a ostatní starosti s účetnictvím si převezmeme my.

Novinky

Nový výpočet DPH a způsob zaokrouhlování od 1. 10. 2019

Nový výpočet DPH a způsob zaokrouhlování od 1. 10. 2019

Finanční správa připomíná, že v návaznosti na přijetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní […]

Vedení účetnictví a daňová evidence Taxprom

Registrace k DPH, uplatnění DPH před datem registrace

To, jestli být nebo nebýt plátcem je pro řadu podnikatelů zásadní otázka nicméně odpověď je individuální a je těžké paušalizovat. […]

Jak se vyhnout švarcsystému

Fakturace OSVČ, aneb jak se vyhnout riziku „švarcsystému“

Podnikání je v zásadě provozováno za jediným účelem a tím je maximalizace zisku. Nominální hodnotu zisku je možné zvyšovat navyšováním výkonu, […]

Zrušení karenční doby, proplácení nemocenské od prvního dne.

Zrušení karenční doby, proplácení nemocenské od prvního dne.

1.7.2019 je den kdy novela zákoníku práce zrušila 3-denní karenční dobu. Karenční lhůta byla zavedena před 10 lety jako jedno […]

Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení po účinnosti

Novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

S účinností k 1. 4. 2019 dochází k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. (dále jen […]

dan z nemovitosti - Taxprom s.r.o.

Daň z nemovitých věcí je splatná do konce května

Začátkem května zahájila Finanční správa rozesílku více než tří milionů obálek se složenkami na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2019 . Lhůta pro […]

Přenesení daňové povinnosti (reverse charge)

Přenesení daňové povinnosti (reverse charge) Režim reverse charge přenáší povinnost přiznat a zaplatit DPH z dodavatele na odběratele (§ 92a až § 92e […]

Opravný daňový doklad

Opravný daňový doklad Opravný daňový doklad nahradil dříve používané termíny vrubopis a dobropis. Opravný daňový doklad (dle § 45 zákona o DPH) vystavuje […]

Nadměrný odpočet DPH

Nadměrný odpočet DPH Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, určuje nadměrný odpočet DPH jako daňovou povinnost, kdy […]

Jednotný správní doklad

Jednotný správní doklad Jednotný správní doklad, neboli JSD, je formulář, na kterém celnice vyměří clo a DPH při dovozu zboží […]

Slovník účetních pojmů